top of page

Hvad kan du bruge denne materialepakke til?

Denne materialepakke er udarbejdet og afprøvet i samarbejde med en række lærere, pædagoger, koordinatorer og elever fra STU'er i Københavns Kommune. Den guider dig til at gennemføre et frivilligforløb som en del af undervisningen med fokus på medborgerskab og frivilligt arbejde. Forløbet er praktiskorienteret, og sigter mod, at dine elever får hands-on erfaring med at være frivillige og gøre en forskel for andre og for dem selv. Samtidig giver materialet dig inspiration til at tilrettelægge et undervisningsforløb med fokus på at træne sociale kompetencer hos de unge.

Materialerne i dette frivilligforløb har til formål at understøtte, at flere unge med funktionsnedsættelser bliver aktive i foreningslivet. De samlede materiale er målrettet undervisere og koordinatorer på STU’er.

Vi håber, du finder materialerne brugbare i planlægningen af frivilligforløb på jeres skole som kan være løftestang for, at jeres unge får lyst til at engagerer sig i foreningslivet.

Hvorfor arbejde med frivillighed og medborgerskab på STU?

Vi har oplevet, at frivilligforløbene har bidraget til at styrke de unges tro på egne evner. De får testet sig selv af og får rykket ved nogle grænser. Samtidig får de nogle anderledes oplevelser i den frivillige verden, fordi folk her er motiveret af at gøre en forskel for nogle andre, og det kan vores unge faktisk også bidrage til, samtidig med de får adgang til nye fællesskaber, om det så er som besøgsven, som scenehjælper til koncerter eller ved at give musikalske oplevelser til andre. - Underviser, STU

Frivilligt arbejde kan være en unik mulighed for personlig udvikling i fællesskaber, hvor personlige kompetencer, sociale færdigheder og selvindsigt om eget handicap kan styrkes.

Når du er frivillig i en forening er du en aktiv del af samfundets fællesskaber. Som frivillig får man en øget selvbevidsthed om det at være en ressource og aktør i eget og andres liv. I modsætning til se sig selv som en passiv modtager af andres hjælp som fx mange unge med funktionsnedsættelse altid har oplevet.

Hvor mange unge med funktionsnedsættelse er vant til at sætte ord på det de ikke kan eller har svært ved; eksempelvis for at opnå handicapkompenserende støtte, så vil de unge som frivillige træne deres evne til at handle på deres motivation og interesse, og synliggøre alt det de godt kan bidrage med til andre mennesker og i samfundet.

Det understøtter STU’s formål og kan indgå i undervisningen

 

Foreningsdeltagelse og frivillighed kan bidrage til at udvikle de unges syn på sig selv og deres evner. Materialet kan derfor understøtte en progression i den enkelte unges udvikling og imødekommer STU-bekendtgørelsens krav om udvikling via praktisk læring og praktikker (§5). Derudover understøtter praksiserfaring med civilsamfundet den alment dannende del af STU-forløbet, hvor man opnår både en personlig og social udvikling i relationen til andre samt deltagelse og indblik i samfundet. 

Frivilligt arbejde er en oplagt indgangsvinkel til medborgerskab, fordi den giver de unge praktisk erfaring med hverdagsdemokrati og samfundsansvar. Hertil har mange unge på STU glæde af levende og interaktiv læring, hvor de oplever og erfarer på egen krop. Handler det fx om at orientere sig og færdes fra a til b, vil det ofte være bedre for den unge at afprøve ruten i praksis, stige af og på toget, og vente ved busstoppestedet i regnvejr, end blot at tjekke rejseplan og google. Det gælder også for læring om medborgerskab.

Det er et godt supplement til erhvervspraktikken på STU

 

Frivilligt arbejde stiller andre krav end arbejdsmarkedsrettede praktikker/ forløb, og det kan være med til at pege de unge i en retning, som de kan bygge videre på ift. deres fremtid. For eksempel giver det frivillige arbejde mulighed for at den unge undersøger sin egen lyst og motivation, og selv vurderer, hvad der er en succesoplevelse frem for, at den unge vurderes ud fra arbejdsparathed af en arbejdsgiver eller underviser.

Frivilligheden kan noget af det samme som en erhvervspraktik kan i forhold til at pege en vej ud og finde retning for den unge. Men i frivilligheden er den unge selv med til at værdisætte det, som de oplever, og det er med til at give dem ejerskab over den vej, de tager. De unge kan have dårlige erfaringer med i bagagen, hvad angår krav fra skolegang og praktikker – derfor kan frivilligheden favne bredere og nå nogle af de unge, som er længst fra en succesoplevelse i en erhvervspraktik. – Underviser, STU

Det giver adgang til fællesskaber – også efter STU’en

Frivilligt arbejde er en mulighed for at etablere meningsfulde fællesskaber med andre uden for STUen. Fællesskaber som kan fortsætte efter de unge afslutter deres STU-forløb – og dermed styrke den unges netværk og aktive samfundsdeltagelse på sigt. For flere af de unge, der går på en STU, er det førstegangsoplevelsen af at være en del et godt og inkluderende fællesskab. Men efter tre år er de unge igen ”ude på den side”, og her vil adgangen til frivillige fællesskaber være en styrke. 

Et forløb med en praktisk tilgang

 

Frivilligt arbejde skal prøves. Vil du arbejde med frivillighed og foreningsdeltagelse i din undervisning og på jeres skole, bør du arbejde på at få de unge aktivt ud i idrætshaller, plejehjem, genbrugsbutikker, spillesteder mm., hvor de kan erfarer, hvad frivillighed og frivillige fællesskaber kan, og ikke mindst, hvad de unge selv kan bidrage med.

Man kan ikke tænke sig til at gøre en forskel for andre, og man kan ikke teoretisere sig til at være et menneske, der kan bidrage ind i et fællesskab og være en ressource. Det skal afprøves, udøves og erfares. Især hvis det skal rykke på forestillingen af, hvad frivillighed er, og hvordan man selv kan praktisere det.

Vi håber, vi har givet dig lyst til at springe ud i det og afprøve materialerne her på siden. 

For nærmere information kontakt Sammenslutningen af Unge Med Handicap på mail sumh@sumh.dk

bottom of page